Centre de dansa Marta Coll
Comparteix www.dansamartacoll.com:
Convalidacions


Els alumnes que estiguin cursant de forma simultània ESO o batxillerat i estudis de dansa en una escola autoritzada com la nostra, poden sol•licitar una reducció d’hores de certes matèries.

Simultaneïtat d’estudis d’ESO amb estudis de dansa en una escola autoritzada:

Matèries que es poden reconèixer:

  • Alumnes amb una dedicació horària d’entre 5 i 7 hores setmanals: Educació Física.
  • Alumnes amb una dedicació horària de 7 hores setmanals o més: Educació Física, matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO fins a un màxim de 4 hores per curs, una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO (l’alumne cursarà en aquest cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no pot ser la música.

Documentació a presentar:

  • Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada (Model EDA1).
  • Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada on s’acredita el curs i el nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a per al reconeixement dels estudis de dansa en l’ESO i/o de la matèria d’educació física en el batxillerat (Model CDA2).

Simultaneïtat de l’etapa de batxillerat i els estudis de dansa en una escola autoritzada:

Matèries que es poden reconèixer:

  • Alumnes amb una dedicació horària d’entre 12 i 15 hores setmanals: Educació Física, Matèries corresponents a la franja d’optativitat fins a un màxim de 4 hores per curs.
  • Alumnes amb una dedicació horària de 15 hores setmanals o més: Educació Física, matèries corresponents a la franja d’optativitat (fins a un màxim de 4 hores per curs), una matèria de modalitat d’un dels dos cursos.
  • Alumnes amb una dedicació horària d’entre 7 i 12 hores setmanals: Educació Física.

Documentació a presentar:

  • Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o una matèria de modalitat i/o de l’educació física del batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada (Model BDA3).
  • Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’optativitat, i/o d’una matèria de modalitat i/o de l’educació física (Model CDA3).
  • En el cas dels alumnes amb una dedicació horària d’entre 7 i 12 hores setmanals la documentació a presentar serà el Model BDA3 i el Model CDA2.

La sol·licitud s’ha de renovar cada curs. Per a més informació contactar amb el centre de dansa.

Font:
http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/
Simultaneitat_ESO_batx_dansa.pdf

Centre de dansa Marta Coll | Tel. 972 50 61 23 | Plaça del Sol, 3 - 17600 Figueres (Girona) | info@dansamartacoll.com | www.dansamartacoll.com

Disseny web: